گزارش کاهش کیفیت هوای تهران؛ موقتی است

بوسیله گزارش ایسنا،  پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل چونی فضا مشعر از آن است که خلال صبح روز شنبه ۲۰ مهر ماه با برقراری جوی به نسبت آرام و همراه با ازدیاد تردد خودروها در نخستین روز هفته، غلظت ذرات پاندول در برخی مناطق افزایش پدیدار می نرم و جهت کاهش چونی هوا می شود.

به تدریج با رشد ناپایداری روزانه از انبوهی آلاینده ها کاسته می شود ولی شرایط جوی، پراکندگی آلاینده ها را محدود می کند. از این رو درون مناطق پرتردد وضعیت نامطلوب کیفیت محیط تا ساعات بعد از ظهر استمرار دارد.

در اواخر نفس روز شنبه ۲۰ مهر،  با اضافه حجم ترافیک در اکثر مناطق، شاهد شلوغی آلاینده ها به اختصاص ذرات معلق خواهیم بود و به تبع آن برقراری شرایط ناسالم بخاطر گروه های احساساتی دور از انتظار تراشیدن.

با افزودن معیار ناپایداری جوی و رشد ابرناکی در ساعات بدوی روز یکشنبه ۲۱ مهربانی ماه از غلظت آلاینده ها کاسته می شود. هر چند که با آغاز تردد خودروها گمان برقراری وضعیت نامطلوب تو پاره ای از مناطق پایتخت دور از صدای زیر مردانه نیست.

به تدریج با افزودن پوشش ابری و رشد ناپایداری جوی همراه با کاهش دما طی روز یکشنبه تراکم آلاینده ها نسبت بوسیله روز قبل از استاندارد کمتری برخوردار خواهد وجود همچنین درون ساعات پایانی ۲۱ مهر با افزایش نسبی سرعت پف و حدس باران پراکنده در ارتفاعات، حدس کاهش تراکم آلاینده ها بوسیله خاص ذرات معلق بود دارد و گشایش چونی فضا در اکثر مناطق پایتخت پیش بینی می شود.

پهلو بن اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، چونی هوای ۲۴ روزگار گذشته پایتخت منتهی بوسیله ۸ صبح روز شنبه با میانگین ۷۷ در شرایط تندرست قرار داشت و کیفیت هوای بی قراری اکنون با میانگین ۷۲ همچنان درون شرایط سالم است.