کاهش ۸۲ درصدی حجم آب مخازن سدها

به گزارش ایسنا، ارتفاع بارندگی درون طاس سرزمین نسبت به زمان مانند سال آبی گذشته ۱۰۶ درصد و ارتفاع بارندگی در کل ناحیه نسبت به میانگین بلندمدت ۴۲ درصد تکثیر داشته است. رفعت بارندگی در کل ملک (۱۲.۹ میلی متر) نسبت به فروردین (۱۱۲.۴ میلی متر)، ۸۸.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین حجم زکام های رود در اردیبهشت ۱۳۹۸ (۲۱.۳ میلیارد مترمکعب نسبت به ماه گذشته (۱۸۵.۲ میلیارد مترمکعب) ۸۸.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین حجم آب موجود مخازن سدهای بی مو کشور تو اردیبهشت (۱۵۲۰ میلیون مترمکعب) نسبت به ماه گذشته (۸۳۷۶ میلیون مترمکعب) ۸۲ درصد کاهش داشته است. حجم آب ورودی به سدهای مخزنی کل سرزمین نسبت به ماه گذشته ۴۶.۷ درصد و حجم آب خروجی مخازن سدهای طاس ناحیه نسبت به ماه گذشته ۳۲.۵ درصد کاهش داشته است. خوش خیالی ترسالی نداشته باشیم

تو حالی که آمار و ارقام آبی ناحیه از زنده شدن منابع آبی حکایت دارد، ظاهراً همچنان مهر خشکسالی پیاده شدن سرنوشت کشور نقش بسته است؛ کارشناسان بر این باورند که سال های پرآب نباید ما را التهاب زده کند و باید از آب متناسب برنامه ریزی استعمال کنیم و استعمال کنندگان باید در این مورد با یکدیگر اصلاح کنند. به عبارت دیگر زمانی که ترسالی رخ می دهد باید آب را نگه داشت و به آب برنامه ریزی تکثیر کرد.

موافق آماری که توسط قاسم تقی زاده خامسی- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – اخبار شده است، مخازن خوان های زیرزمینی آبی کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری دارد و این میزان کسری با یک سال بارندگی تأمین نمی شوند، زیرا ما حدود ۱۰ سال خشکسالی داشتیم.

از لفظ دیگر، مسئولان کنار این باورند که نمی استعداد وضعیت آب و هوا را پیش بینی کرد و هیچکس نمی تواند بوسیله صورت مستند بگوید که سال آینده خشک است خواه تر و با این که تو حال مهیا وضعیت آب داخل ایران ارزان است، برای سال آینده آبی ترسالی پیش بینی نمی شود. برای اینکه ناحیه ما داخل یک اقلیم خشک و شقه خشک استراحت دارد و ۶۰ درصد از سرزمین مان نیم خشک و ۵۰ درصد آن بیابانی است و نمی توان سرنوشت آن را تغییر رحم.

بوسیله عبارت دیگر ایران دارای سرنوشت اقلیمی خاص خود است؛ اقلیمی که یک ثالث میانگین جهانی باران دارد. توزیع باران ها در آن بوسیله شمارش جغرافیایی و زمانی نامتوازن است و به طور تاریخی در لیست مبتنی پیاده شدن کمتر آبی اتکا کرده است. این سرنوشت اقلیمی حداقل با ابزارهای تدبیر آورانه بشری امروز زیبنده تغییر تراشیدن و نمی قابلیت آن را به پرآبی بدل کرد.

تو حالی که آمارها حاکی است متوسط کاربرد آب تو ایران از بیش از ۲۲۰ لیتر به ازای هر نفر در روز بوسیله ۱۵۵ لیتر کاهش جلوه گر کرده، مسئولان ناراحت این موضوع هستند که کشور امسال با دلگشا خیالی ترسالی ناشی از بارندگی ها مواجه است. بنابر این گذر از این تابستان رویکرد متفاوتی نسبت به سال های دیگر دارد. در واقع دست های بحران آب در حالی همچنان گلوی کشور را ضیق می دهد که شاهد بسیاری از بد مصرفی ها در سراسر ایران هستیم. برای مثال آب شرب برای آبیاری فضای سبز، منازل، شست وشوی غیرمجاز و تا اینکه بوسیله نشانی جارو کاربرد می شود!

برابر آخرین آمار نمونه بارندگی وضعیت زکام های جوی (از ابتدا نرمی سال ۱۳۹۷ تا آخر اردیبهشت سال ۱۳۹۸) مشعر از آن است که رفعت بارندگی در دریای خزر در سال آبی ساری ۴۹۹.۳، داخل سال آبی گذشته ۳۳۵.۴ و میانگین بلندمدت آن ۳۴۵.۴ میلی متر بوده است. درصد تضاد نمونه بارندگی تو دریای خزر نسبت بوسیله سال آبی گذشته ۴۹ میلی متر و میانگین بلندمدت آن ۴۵ میلی متر بوده است

آمارها درباره خلیج فارس و دریای عمان نشان می دهد بلندی بارندگی درون این دو حوضه در سال آبی جاری ۵۳۰.۲ میلی متر، در سال آبی گذشته ۲۰۹ میلی متر و میانگین بلندمدت آن ۳۵۲.۲ میلی متر بوده است. درصد نفاق بارندگی در خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سال آبی گذشته ۱۵۴ و میانگین بلندمدت آن ۵۱ میلی متر بوده است.

بنابر اطلاع دادن وزارت نیرو، همچنین دریاچه ارومیه درون سال آبی جاری تماشایی پشته بارندگی ۴۸۱.۱ میلی متری، در سال آبی گذشته ۳۷۷.۲ میلی متری و میانگین بلندمدت ۳۱۰ میلی متری بوده است. درصد نفاق میزان بارندگی درون دریاچه ارومیه نسبت به سال آبی گذشته ۲۸ و میانگین بلندمدت آن ۵۵ میلی متر است.

اما ارتفاع بارندگی درون بیابان مرکزی داخل سال آبی جاری ۲۰۴.۸ میلی متر، در سال آبی گذشته ۹۷.۱ و میانگین بلندمدت آن ۱۵۴.۴ میلی متر بوده است. درصد اختلاف میزان بارندگی در بیابان مرکزی نسبت بوسیله سال آبی گذشته ۱۱۱ و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۳ میلی متر است.

ارتفاع بارندگی در حوضه آبریز مرکزی شرق در سال آبی جاری ۱۰۷.۳ درون سال آبی گذشته ۴۰.۱ و میانگین بلندمدت آن ۹۷.۴ میلی متر است. درصد مغایرت نسبت بوسیله سال آبی گذشته درون این حوضه ۱۶۸ و میانگین بلندمدت آن ۱۰ میلی متر است. مقیاس بارندگی تو حوزه آبریز سرخس در سال آبی جاری ۲۷۷.۸، داخل سال آبی گذشته ۱۳۷.۳ و میانگین بلندمدت آن ۲۰۶.۳ میلی متر است. درصد اختلاف بارندگی در سرخس نسبت به سال آبی گذشته ۱۰۲ و میانگین بلندمدت آن ۳۵ میلی متر است.

رفعت بارندگی طاس کشور داخل سال سیال داخل مرزوبوم های آبریز اصلی ۳۲۶.۲ و در سال آبی گذشته ۱۵۵.۴ میلی متر است. میانگین بلندمدت همچنین رقمی معادل ۲۲۹.۴ میلی متر را نشان می دهد. درصد تضاد نیز نسبت بوسیله سال آبی گذشته ۱۰۶ و میانگین بلندمدت ۴۲ میلی متر است.