کاهش ۳۵ درصدی ترافیک با اجرای طرح ترافیکی جدید پایتخت

به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی داخل حاشیه دومین نمایشگاه دوچرخه های شهری با حضور داخل جمع خبرنگاران در مورد نتایج اجرای طرح ترافیکی جدید و حذف زیتون و فرد، گفت: تنها ۱۰ روز از اجرای طرح ترافیکی جدید تو پایتخت می گذرد و بخاطر رسیدن به نتایج و جمع بندی هنوز زمان کافی نگذشته است ولی معاینه های انبازی کنترل ترافیک نشان می دهد که در این ۱۰ روز ۳۵ درصد ترافیک در محدوده زوج و فرد سابق کاهش یافته است.

وی با اظهار این که مجموع خودروهایی که وارد محدوده طرح زوج و فرد سابق می شدند با اجرای طرح ترافیکی جدید حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است، گفت: هر چند که بخاطر نتیجه گیری هنوز زمان داریم اما تو تک گازهای خروجی از اگزوز خودروها میزان مونواکسید کربن تو هفته گذشته مورد پایش صبر گرفت و مشخص شد در جای پا اجرای طرح ترافیک جدید شاخص منواکسید کربن ۱۶ درصد کاهش یافته است.