عکس روز | چراغ هدایت بیرون فروشگاه

 Tino Romano/EPA