زایش اولین گوساله گوزن زرد درون ارسنجان 

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از پایگاه معارفه رسانی فضا زیست، ابراهیمی رییس اداره نگاهداری محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت: طبق مشاهده ماموران یگان حفاظت فضا زیست شهرستان، یک راس گوساله گوزن زرد ایرانی ۱۹ فرودین امسال در سایت احیا و تکثیر فراگیری گوزن زرد ایرانی ارسنجان متولد شد.

وی گفت: تعداد ۲۸ راس گوزن زرد داخل این محدوده ۳۰۰ هکتاری حفاظت و حراست می شود که با تولد این یک راس گوساله، تعداد گوزن زرد ایرانی در این سایت به ۲۹ راس رسیده است.

ابراهیمی افزود: گوزن زرد ایرانی از رویت ارزش حفاظتی جزو نحو های در معرض خطر ضعف راه اندازی بین المللی حفظ حیات وحش صبر دارد.

وی گفت: گوزن زرد ایرانی دارای هیکل ای کوچکتر از مرال بوده و از شوکا همچنین بزرگتر است. این گوزن زرد علفخوار، سرشاخه خوار و نشخوارکننده است.