رایگان شدن خدمات اماکن ورزشی برای معلولان داخل صورت تأمین بودجه

بوسیله گزارش شهرنوشت، محمود کمالی جزئیات محورهای مورد مناقشه در ابتدایی جلسه شورای راهبردی معلولان در سال  ۹۸ را توضیح کرد.

او گفت: هشت سال گذشته شورای راهبردی معلولان شهرداری تهران درون سازمان کل سلامت تشکیل شد. اختلاط شورا دربرگیرنده صاحب نظران دانشگاهی، سازمان های انسان فطرت معلولان، افراد برجسته دارای معلولیت و کارشناسان شهرداری هستند. جلسات متعددی با سازمان های مختلف شهرداری برای بهبود وضعیت دسترس پذیری معلولان به بخانه برگشتن برگزار شده است. اساس کار شورای راهبردی معلولان به خشکی امدن این است که ضابطه تام و ضرورت دسترس پذیری دهکده تهران برای افراد دارای معلولیت تبیین، پیگیری و تفهیم سازی شود تا بخش های مختلف شهرداری تهران نسبت به این جریان آشنایی تمام را به مشت آورند و همچنین دسترس پذیری بخاطر معلولان در سیستم های شهرداری مهیا شود.

او  با رمز به این که اولین مجمع سال ۹۸ داخل اداره بازی شهرداری تهران برگزار شد، گفت: سازمان ورزش گزارشی نسبت بوسیله خدمات و برنامه هایی که برای حضرت معلولان در زورخانه های تحت پوشش شهرداری تو مشت دارد تو این نشست نمایش عدالت. دو المپیاد معلولان مختص نسوان و مردان توسط موسسه ورزش برگزار شده بود که هزار نفر معلول زوجه و دو هزارنفر معلول مرد در آن انبازی کرده بودند.

کمالی با بیان این که خوشبختانه در شهرداری پذیرش افراد پی بوسیله عنوان یک موضوع مطرح است، پیش روی کرد: رخصت واقعی مجمع ماده ۸ عادت جامع حقوق افراد پی حیات که درون سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۹۷ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.  ماده ۸ به روشنی اعلام می کند که امکانات ورزشی اعم از زورخانه ها و اماکن ورزشی دولتی شهرداری و دهداری ها باید بطور مجانی در جوانمردی معلولان فراغت گیرد. اقدام شهرداری نسبت به اعمال تنزل های ویژه ای برای افراد دارای معلولیت در اماکن ورزشی و فدایی اماکن مثل مجموعه ورزشی قمربنی هاشم که مختص جانبازان و معلولان است بررسی شد.

عضو شورای راهبردی معلولان در شهرداری تهران درون مورد انتقاداتی که نسبت به برخی موضوعات مطرح شد، بیان کرد: داخل جلساتی که بین سازمان ورزش و اداره کل مصونیت برقرار شده بود، سازمان ورزش معتقد وجود که بودجه کافی بخاطر پوشش کامل همگی افراد جای پا در روستا تهران وجود ندارد و هزینه های آن باید مقابل لایحه در بودجه پیش بینی شود. همچنین برخی از اماکن ورزشی مناسب سازی نشده است.

او تصریح کرد: از شهرداری شکر می شود که نسبت بوسیله ورزش معلولان بی تفاوت نبوده اما اعمال تنزل یا پدیدار کردن سانس مختص معلولان با روح مصوبه  قانونی کانون منافات دارد. به صراحت در مصوبه  محفل تالیف شده است که اماکن دولتی، شهرداری و دهداری ها باید برای معلولان مجانی باشد. می بایست از طریق شورای اسلامی ولایت تهران، بودجه ی شهرداری در این خصوص مطرح شود تا کمکی به افراد جای پا شود. همچنین نکته ای هم مورد تأکید قرار گرفت که مناسب سازی برخی از اماکن از یکسره استخرهای شنا بایدانجام شود. آقای رباطی، رئیس سازمان ورزش قول قسط که درون سال ۹۸ بوسیله پشت این باشد که با دستور کار ریزی دسترس پذیری اماکن ورزشی که زیر نظر شهرداری تهران هستند را بهبود ببخشد.

 بنابر اخبار راه اندازی بازی شهرداری تهران تنزل های کاربرد برای معلولان تا ۹۰ درصد هم است. نیز بنابر مصوبه  سال ۹۶، افراد معلول قطعی و بی حد اکید می توانند یک همراه بصورت مجانی با خود بوسیله جا ورزشی ببرند.  تسهیلات رایگان منوط به تامین بودجه و تایید هیات مدیره سازمان است.  

دایره ورزش داخل سال ۹۸ برای اولین بار شیوه روزنامه اجرایی فعالیت های تفریحی ـ ورزشی خود را با رویکرد افراد دارای معلولیت به اجرا خواهد رساند.

لازم به ذکر است برای افزایش شرکت اجتماعی معلولان و  جستار به مشکلات آنها و همچنین بسترسازی بخاطر جناب بدون جلوگیری کننده معلولان درون شهر، تعدادی از دایره های شهرداری، راه اندازی های مردم نهاد، معلولان و کارشناسان شورایی به نام شورای راهبردی معلولان را تشکیل داده اند.

جلسه شورای راهبردی معلولان بوسیله صورت دوره ای و با شعار پیگیری مطالبات و نیازهای افراد معلول برپا شده و هر دوره آن تو یکی از موسسه های قامت این شورا برگزار می شود.

اولین مجمع این شورا در سال جدید داخل تاریخچه ۷ خرداد ماه با پیشگاه حامی این دایره و اعضا تو موسسه بازی شهرداری تهران برگزار شد.