تصمیم جدید برای زنده گیری سگ های بدون صاحب تهران

به گزارش همشهری آنلاین، سیدعلی مفاخریان در شورای معاونین شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ده با تاکید بر لزوم مصالحه و بهبود فرآیند روانی زنده گیری سگ های عاری صاحب، گفت: باید استانداردسازی و گسترش نقاهتگاه آرادکوه، احداث نقاهتگاه در مناطق مختلف و جمع آوری سگ های بدون صاحب بیش از پیش تک توجه قرار گیرد.

او افزود: همدستی ساماندهی صنایع و مشاغل دهات بوسیله عنوان سیاست گذار و برنامه ریز تو فقره کنترل حیوانات شهری لازم است در راستای مقابله با موش های پایتخت از طریق مبارزه جهادی، همچنین آگاه سازی شهروندان موجب یگانگی با شهرداری تهران اقدام کند.

مفاخریان همچنین تو خصوص وضع اندازی سامانه مدیریت کیوسک، تدوین لایحه کسب وکارهای مجازی و تعین تکلیف مشاغل خطرناک بخانه برگشتن تهران توضیح داد.