بوشهر مرکز آموزش پروگرام های نگاهداری از پلنگ زاگرسی شد

به گزارش ایرنا، فرهاد قلی نژاد روز یکشنبه گفت: با تفاهم نامه منعقده شده با یکی از واحدهای صنعت حامی پلنگ ایرانی، استان بوشهر مسئول و مرکز برنامه ریزی آموزشی برای حفاظت از پلنگ ایرانی پنج استان زاگرس نشین ایران دربرگیرنده بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری شده است.

وی پیش روی کرد: در سال ۹۷ دبیرخانه حفاظت از پلنگ ایرانی در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان تأسیس و برنامه های آموزشی نگاهداری از این طرز آغاز شد و با جدی تر شدن پروگرام ها تو سال ۹۸ پایش و آموزش دوره پلنگ ایرانی داخل زیستگاه های کوهستانی استان بوشهر آغاز می شود.

قلی نژاد تکثیر کرد: علاوه بر زیستگاه های کوهستانی استان بوشهر یکی از روستاهای کوهستانی استان های زاگرسی نیز پایلوت آموزش برای نگاهداری از سیاق ارزشمند پلنگ ایرانی انتخاب شد.

قلی نژاد داخل بسرنوشت شوم دچار کردن دیگری گفت: استان بوشهر دارای سه منطقه حفاظت شده شهرستان دشتی، تالاب حله، خاییز و کوه بیرمی است.

وی افزود: سه منطقه شکار ممنوع تنگ باهوش-شاهزاده ابراهیم، کوهستان سیاه و کوه مند آگهی شده تا پس از پنج سال ممنوعیت شکار شرایط زیستی منطقه مورد پایش قرار گیرد که اگر وضعیت کارشناسی آنها احراز شد، این مناطق به نگاهداری شده ارتقا یابند.

مدیرکل نگاهداری هوا زیست استان بوشهر گفت: از دیدن سیاق های حیوانی استان بوشهر زیستگاه لاک پشت های دریایی، دلفین، سیاق های پازن، قوچ و میش، پلنگ ایرانی و آهو است.